به یاد استاد

      اولین بار او را در سال ١٣۵۵دیدم . آن روز خوب نمی دانستم او کیست . فقط می دانستم  مدرسه مان که چادر و تخته سیاهی بیش نبود را او ساخته و معلم مان را هم او فرستاده است . سال های بعد فهمیدم که او چه انسان بزرگی بوده است . آخرین بار سال گذشته در شیراز به دیدنش رفتم . مثل همیشه گرم و صمیمی بود . عکس دختر بچه ای با پای برهنه و روبروی تخته سیاه که بالای سرش نصب شده بود را نشان داد و گفت : بالاخره معلم شد و پسرش هم الآن پزشک است ! چند روز پیش شنیدم که محمد بهمن بیگی چهره ماندگار تاریخ آموزش کشور به دیار باقی شتافته است . حقیقتا سوگوار شدم .

/ 5 نظر / 9 بازدید
حسین عبیری گلپایگانی

یاد و نام مردان بزرگ و نیک که در راه سر فرازی کشور عزیزمان ایران تلاش جانانه کردن گرامی باد

اشکار

بازگلی به جمالتون دلاور خان که ذکر خیری از ان بزرگ مرد کردید

فریادی ازنایبند

آری براستی که طبیعت سبزمان رافدای سیاست غلط کردیدوهنوزهم پس لرزه های آن باقی است.ازنایبندکه نگین خلیج فارس بوداکنون جزناله های محیط بانان مظلومش که آن هم راهی به جایی نبردند چیزی نمانده.براستی کدامتان جوبگو باقی می مانید.ژارک ملی دریایی رابیادتان می آورید(همانجایی که باچندبارآمدنتان زمین لرزه ای شدبرایش).همانجایی که دیگرموج شکن هایش دربندربرکوه واخیراَهاله وسیف زیبای بنود به دست شرکت عمران ساحل را ؟همه رابه یاد مظلومیت آینجا می اندازد.حفاری اکتشافی دراین سرزمین راچه؟همه راخوب به یادخود بیاورید وبازهم به فکرتبریه شوهرخانم دکترباشید...شاید دستی ازغیب باردیگربرآید وشماهم...!

فریادنایبند

اری.75هکتارراشمامیگویید.300هکتارفنس کشی شده.واگذاری 4ناحیه 120هکتاری رادردوره شماگرفتند.جاده شان راآسفالت کرده اند و... مجوزش راشماهادادید.همان هتل درجنگل حرارادارند می سازند.مجوزش را... اسکله درهاله راهمین طور.دیگرازچه بگویم نمی دانم.براستی که تفسیرتان ازپشت پرده ها بیمعناست. تمام کاسه هارااترس پست وجابرسرمظلومان اینجا شکستید وهیچ کس صدایش هم درنیامد.براستی که تفسیرتان زیباست.